Veřejná zakázka: Zpracování zadávacích podmínek pro VZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29
Systémové číslo: P23V00000001
Datum zahájení: 05.04.2023
Nabídku podat do: 20.04.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování zadávacích podmínek pro VZ
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
Zadavatel realizuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ustanoveními § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel realizuje veřejnou zakázku podle Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2021-2027 Ministerstva pro místní rozvoj Národního orgánu pro koordinaci ve verzi č. 1 ze srpna 2021 v režimu dle předpokládané hodnoty do 500 000,- Kč bez DPH formou uzavřené výzvy oslovením kvalifikovaných dodavatelů.
Předmět plnění veřejné zakázky je kofinancován z Integrovaného regionálního operačního programu Výzvy č. 9 - projekt s názvem „Město Kaplice – eGov 2022 – Portálová řešení“ a Výzvy č. 4 – projekt s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Kaplice.“
Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování zadávacích podmínek pro veřejné zakázky připravované zadavatelem v následujících oblastech a následujícím rozsahu:
• část 1 veřejné zakázky – oblast kybernetické bezpečnosti
o zvýšení bezpečnosti na perimetru a uvnitř sítě nasazením nových 2 ks firewallů, 22 ks přepínačů, 15 ks přístupových bodů, centrálního řízení, 13 ks UPS pro tyto prvky a jejich implementace, která naváže na stávající vybavení a technologie
o nasazení nástroje pro kompletní správu životního cyklu logů
o vytvoření zvýšené redundance serverového prostředí v podobě jeho rozšíření o 3 ks různých typů serverů, včetně jejich licenčního pokrytí produkty hypervisoru a licencemi Microsoft, nasazení 2 ks core přepínačů a 2 ks UPS pro serverové technologie; vše včetně implementace na stávající prostředí a provázání technologií
o prohloubení zálohování nasazením nového backup serveru včetně licencí, páskové mechaniky a specializovaného hardwarového zařízení schopného záznamu a zámku záloh bez možnosti jejich přepisu třetí stranou
• část 2 veřejné zakázky – oblast rozvoje eGovernmentu
o nasazení nového systému centrální elektronické spisové služby pro zadavatele a jeho vybrané organizace
o nasazení nového informačního systému pro jednání Rady a Zastupitelstva města
o nasazení informačního systému pro sociální agendy a SPOD
o nasazení portálu občana s vazbou na platební bránu včetně aplikace pro bytové hospodářství
o nasazení centrálního ekonomického systému pro zadavatele a jeho vybrané organizace
o nákup licencí MS SQL serveru
Předmět plnění bude zpracován v následujícím rozsahu
1. definice předmětu plnění a složení jednotlivých veřejných zakázek, jejich režim zadávání v rozsahu určeném pro zadávací podmínky veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2. technická specifikace požadavků na pořizované technologie a systémy v rozsahu určeném pro zadávací podmínky veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
3. návrhů smluv (kupní, o dílo, servisní, o technické podpoře) k zajištění řádného pořízení, implementace a podpory pořízených technologií a systémů v rozsahu určeném pro zadávací podmínky veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
4. požadavků na kvalifikaci pro jednotlivé veřejné zakázky v rozsahu určeném pro zadávací podmínky veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
5. zpracování doprovodných podkladů a dokumentace, tedy zejména popis stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, včetně jejího vyčíslení, odůvodnění zvolené skladby veřejných zakázek včetně odůvodnění, a další případné pracovní a související dokumenty, které jsou nezbytné pro realizované plnění a které je možné očekávat.
Součástí plnění bude rovněž součinnost dodavatele zadavateli po dobu lhůty pro podání nabídek v rámci realizace připravovaných veřejných zakázek v podobě reakce na technické dotazy účastníků zadávacích řízení a odborná pomoc při vyhodnocování podaných nabídek v části technického řešení v rozsahu do 16 hodin pro každou část veřejné zakázky, tedy oblast kybernetické bezpečnosti a oblast rozvoje eGovernmentu.
Součinnost – Zadavatel poskytne svoji součinnost v rozsahu, který umožní zpracování předmětu plnění a který byl v dostatečném předstihu vyžádán. Rovněž zadavatel bude aktivně přispívat a spolustanovovat jednotlivé režimy veřejných zakázek a jejich skladbu.
Zadavatel vybranému zhotoviteli zadávacích podmínek poskytne své studie proveditelnosti pro projekty kybernetické bezpečnosti a rozvoje služeb eGovernmentu, které dále rozvádějící předmět plnění výše uvedených zadávacích podmínek, a které budou pro zhotovitele závazné, co do podoby cílů, které je potřeba veřejnými zakázkami dosáhnout, tedy cílů, pro které tyto zadávací podmínky budou připravovány, když sledovaným cílem realizace těchto zakázek ze strany zadavatele je realizace projektových záměrů obsažených v těchto studiích proveditelnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kaplice
 • IČO: 00245941
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 70
  38241 Kaplice
 • Název odboru: administrace VZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-017705

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestokaplice.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy